چیدن سناریو و برنامه ریزی استوری و گرفتن فیلم و عکس در هفته دوروز و تدوین آن
حضوری پاره وقت