پاسخ ب دایرکت وکامنت وثبت سفارش برای پیجی بهتر و خوب با کمترین حقوق