اولین تجربه ادمینی ، ادمینی با حوصله و خوش برخورد
توافق از هرلحاظ با کارفرما