قبلا ادمین پیج فروش لباس بودم
تولید محتوا هم بلدم
صبر و حوصله در پاسخگویی
دور کاری و پاره وقت