مبتدی هستم
میتونم پیشرفت کنم و اینکه دقیق هستم در کار
به وقت کارو انجام میدهم