ترجیحا پیج دکتر زنان باشد ودر پرداخت حقوق تاریخ مشخصی داشته باشند