بسیار منظم در انجام کار .دایرکت و کامنت و ثبت سفارش