فقط خلاق تیز و زیرک باشه آن تایم ومنظم کافیه کاربه صورت دورکاریه

گالری ناسکول واچ جهت تکمیل کادرادمینی خودش نیازمند ادمین آن تایم،خوش ذوق وخلاقه